EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij

Image

Premostitev vrzeli med izobraževanjem in zaposlitvijo: Projekt JUST je dosegel mejnik pri razvoju učnega načrta za usposabljanje

JUST, akronim za projekt, ki ga sofinancira EU, "Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij (MSP)", izhaja iz spoznanja, da je sodelovanje med univerzami in podjetji, zlasti MSP, neustrezno, tako z vidika izobraževalnih kot zaposlitvenih možnosti za študente. Tu nastopa projekt JUST, katerega cilj je premostiti vrzel med svetom izobraževanja in svetom dela s povezovanjem univerz in MSP pri razvoju skladnih, ustreznih in sodobnih študijskih programov z uporabo mikroznanil. Ciljne skupine so: Univerze Akademsko osebje študenti (starejši od 18 let, z enakim razmerjem med spoloma), ki se približujejo prehodu iz izobraževanja v svet dela MSP iz različnih sektorjev Rezultati projekta 3 (PR3): Večjezični učni načrt z odprtim dostopom V trenutni fazi projekta so partnerji razvili inovativen učni načrt usposabljanja, ki je trenutno na voljo v več jezikih (EN, ES, IT, SI, SK) in je na voljo v obliki odprtega dostopa na projektni platformi OER popolnoma brezplačno. Ta učni načrt obsega različne tečaje, ki so zasnovani tako, da učence opremijo z bistvenimi in inovativnimi delovnimi spretnostmi. Tukaj je kratek pregled tečajev z naslovi in kratkimi opisi: Značilnosti pametnega dela, orodja in dobre prakse: Opredelitev pametnega dela in razlikovanje od drugih vrst dela ter seznanitev z načeli in dobrimi praksami SW. Udeleženec bo sposoben upravljati s postavitvijo SW mesta in izbrati ustrezna SW orodja in tehnologijo. Seznanil se bo s pomenom in posebnostmi SW v povezavi z dobrim počutjem in uravnoteženim delom. varno interakcijo v digitalnem okolju: Razložiti pomen ohranjanja dobrih praks kibernetske varnosti, poudariti pomen varovanja osebnih podatkov ter zagotoviti splošno predstavo o najpriročnejših in najučinkovitejših orodjih za kibernetsko varnost Ključne kompetence za delovno mesto v 21. stoletju: Predstavitev mehkih veščin, ki so pomembne za delovno mesto v 21. stoletju, razlaga, kako jih potencialno izboljšati in prenesti v delo in življenje Upravljanje časa, nalog in timskega dela: Poudariti pomen osebne organizacije, razložiti, kaj je matrika nujnega in pomembnega ter kako jo uporabiti, in naučiti, kako se izogniti odlašanju Biti pameten, učinkovit in uspešen pri upravljanju svoje delovne obremenitve: Udeležencem pomagati pri boljšem načrtovanju in strategiji delovne obremenitve z določanjem prednostnih nalog in obveznosti, jih naučiti, kako delovati pod pritiskom in kako ostati čim bolj produktivni Spretnosti sodelovanja in komuniciranja: Učencem razložiti, kako graditi odnose s sodelavci, jih naučiti ustvarjati dobro komunikacijsko dinamiko z drugimi ter izboljšati njihovo sposobnost razumevanja ljudi in situacij v okviru organizacij. Poslovna etiketa: Predstavitev koncepta poslovne etikete in njene vloge pri oblikovanju enotne podobe podjetja, spodbujanju medsebojnega spoštovanja članov ekipe in izboljšanju komunikacije na delovnem mestu. V modulu bo pojasnjeno, zakaj jo morajo vsi razumeti in ceniti, da lahko organizacija posluje v vseh okoliščinah Nekonvencionalni vodnik po pisarniškem življenju: Predstavitev koncepta organizacijske hierarhije in njenih najbolj tipičnih okvirov (vključno z njihovimi prednostmi in slabostmi), razlaga piramidnega načela komuniciranja, ki omogoča bolj vplivno in učinkovito poslovno komunikacijo, ter pojasnjuje, kako bolje strukturirati vsebino sporočila pri izmenjavi znanja in informacij Vsak od 8 tečajev usposabljanja je sestavljen iz 1 modula .pptx in 1 gradiva .docx, obogatenega z glosarjem in zaključnim testom za samoocenjevanje. Za dostop do vsebine tečajev obiščite neposredno povezavo: www.just-training.eu/training. Trenutno te tečaje testira in potrjuje 300 univerzitetnih študentov, ki zagotavljajo neprecenljive povratne informacije o vsebini in strukturi, s čimer zagotavljajo, da ustrezajo potrebam akademske sfere in trga dela. Mednarodno projektno srečanje (TPM) v Malagi Nedavni TPM v Malagi (Španija) je imel pomembno vlogo pri ocenjevanju in napredovanju projekta JUST. Srečanje je bilo osredotočeno na naslednje glavne točke: pridobivanje dragocenih spoznanj in izkušenj iz PR2 in PR3 ocenjevanje uspešnega izvajanja postopka T&V, ki je prinesel prve rezultate. Doslej prejete povratne informacije poudarjajo: navdušen odziv učencev Pomemben pozitiven vpliv na njihovo poklicno pripravo ter konkurenčnost na trgu dela in v svetu dela potrditev uporabnosti obravnavanih področij usposabljanja in kakovosti gradiva Naslednji koraki Pogled naprej Z napredovanjem projekta se zdaj pozornost usmerja na projektni rezultat 4 (PR4), kjer bodo prizadevanja usmerjena v pripravo smernic za uporabo rezultatov projekta (Implementation Suite) in priporočil za izvajanje politike za spodbujanje podobnih pobud in sodelovanja med univerzami in MSP (Green Paper). Projekt Erasmus+, ki ga sofinancira EU JUST je projekt EU, ki ga sofinancira program Erasmus+. Partnerstvo sestavlja 9 partnerjev iz 5 različnih držav (BE, ES, IT, SI, SK), pri čemer so zastopani tako univerzitetni (4 partnerji) kot poslovni sektor (2). Poleg tega aktivno sodelujeta 2 poslovni agenciji in 1 organizacija iz terciarnega sektorja. Za dodatne informacije o projektu JUST se obrnite na: just.training.eu@gmail.com. Spletna stran projekta: www.just-training.eu Kanal YouTube: www.youtube.com/JUSTchannel

Več podrobnosti

Image

Lansirana je skupna platforma JUST projekta - Skupno usposabljanje univerz in malih ter srednje velikih podjetij

Platforma JUST, ki ponuja informacije o ciljih, dejavnostih in rezultatih projekta, je sedaj dostopna na spletu (https://just-training.eu/). Vsebovala bo tudi vse rezultate in izdelke projekta.  Projekt JUST (Skupno usposabljanje univerz in MSP) si prizadeva premostiti vrzel med svetom izobraževanja in svetom dela, tako da povezuje univerze (VŠU) in mala ter srednje velika podjetija (MSP) za razvoj usklajenih, relevantnih in ažurnih učnih načrtov. Uporabniku prijazno platformo je razvil španski partner konzorcija, IWS (Internet Web Solutions), ki bo ves čas projekta posodabljal celotno partnerstvo. Platforma je na voljo v petih jezikih (angleščina, španščina, slovaščina, italijanščina in slovenščina) in vključuje naslednje dele, prilagojene različnim napravam in brskalnikom: DOMOV: ta razdelek uporabnike vpelje v platformo JUST, tako da izpostavi:  Vizijo projekta Sklop implementacije  Model JUST  Izobraževalni moduli PROJEKT: služi kot manifest projekta in vključuje informacije o ozadju, izjavi o poslanstvu ter kako bo JUST razvijal inovativna operativna orodja, da bodo VŠU opremljene za vzpostavljanje sodelovanja z MSP. PARTNERJI: opisuje partnerje, ki sodelujejo v projektu. SKLOP IMPLEMENTACIJE: Ta razdelek bo vseboval dva pomembna dokumenta za projekt: IMPLEMENTACIJSKI SKLOP je operativni vodnik za druge akterje iz ekosistema izobraževanja in usposabljanja, ki se ukvarjajo s področjem visokega šolstva, zaposljivosti in kadrovskih zadev. ZELENA KNJIGA O SODELOVANJU VŠU/MSP: zbirka naukov z namenom konsolidiranja obsežnega znanja, povezanega z dinamiko sodelovanja med MSP in VŠU, da se okrepi zaposljivost študentov. USPOSABLJANJE: vključuje usposabljanje prilagojeno najbolj zahtevanim veščinam, ki jih delodajalci pričakujejo od diplomantov, razdeljeno je v 4 skupine veščin (v prostem, večjezičnem načinu): Poslovna etika Digitalne veščine Mehke veščine Orodja za pametno delo MODEL: Model JUST (z orodji in predlogami dokumentov) bo omogočal VŠU, da se bolj strukturirano in ciljno vključijo v sodelovanje z MSP. SODELAVCI: vključiti čim več povezanih partnerjev in razširiti sporočilo o JUST med uporabniki, ciljnimi skupinami, širšo javnostjo in končnimi prejemniki. NOVICE: da boste vedno na tekočem z najnovejšimi razvoji projekta JUST. IWS je tehnološki partner, odgovoren za ustvarjanje platforme, njeno vzdrževanje, prilagajanje in delovanje, ki bo prav tako prispeval k izvedbi vseh korakov in faz projekta. JUST upravlja devet partnerjev iz petih držav: Italija, Španija, Belgija, Slovaška in Slovenija, in je sofinanciran s strani programa Erasmus+ Evropske komisije.

Več podrobnosti

Image

Medfunkcionalni in večdimenzionalni model za sodelovanje in dinamiko sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in malimi srednjimi podjetji

Po nedavni oceni iz uradnih virov EU (Evropska komisija, Stanje sodelovanja med univerzami in podjetji v EU, 2018) je dinamika sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in predstavniki zasebnega sektorja (predvsem malih in srednjih podjetij) še vedno prešibka in preveč razdrobljena, da bi lahko ustvarila optimalne socialno-ekonomske rezultate. Ta scenarij negativno vpliva na ustreznost študijskih programov glede na trg dela in enake možnosti pri zaposlovanju svežih diplomantov. Zdi se, da se vzroki za to neskladje razlikujejo od vira in narave literature: za akademike je birokracija in pomanjkanje časa glavna ovira, medtem ko podjetja kot ovire prepoznavajo kulturne razlike, različne sloge upravljanja in različno stopnjo motivacije. Za premagovanje takšnih ovir Evropska komisija prispeva k sofinanciranju projekta JUST, kot nadnacionalne pobude, ki se izvaja s podporo programa Erasmus Plus: v projekt je vključenih 9 organizacij, ki prihajajo iz 5 različnih držav ter predstavniki številnih interesnih skupin. V naslednjih dveh letih bodo partnerji sodelovali pri razvoju inovativnih orodij z namenom trajnostnega in plodnega sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in malimi in srednje velikimi podjetji ter za nadaljnji razvoj in izvedbo učnih načrtov, ki so pomembni za trg dela; opredelitev skupnih točk učenja na podlagi dela (Work Based Learning); povečano sodelovanje pri poklicnem svetovanju in umestitvi na trg dela. Razvoj teh orodij se začne s prepoznavanjem, ocenjevanjem in vrednotenjem kritičnih dejavnikov uspeha / dobrih praks / študij primerov, ki lahko podpirajo prehod iz teorije v prakso trajnostnih in dolgoročno usmerjenih modelov sodelovanja. Eden izmed glavnih rezultatov projekta JUST je analiza potreb, ki  predvideva razvoj treh zgoraj omenjenih rezultatov. Pod vodstvom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in sodelovanjem Instituta de Haute Formation aux Politiques Communautaires so partnerji ob upoštevanju nacionalnega konteksta izvedli poglobljeno in celovito analizo, katere namen je bil osvetliti, kakšna bi lahko bila teoretična izhodišča takšnega modela sodelovanja. Visokošolske ustanove so imele nalogo: Identificirati in razkriti (če je mogoče) sisteme in mehanizme za sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in MSP, ki že obstajajo na njihovi ustanovi; Zbrati obstoječe memorandume, protokole, smernice, informacije na spletnih straneh in druge dokumente o sodelovanju med visokošolskimi ustanovami in MSP; Pripraviti prototip vloge in odgovornosti promotorja na visoki ravni takšne dinamike; Zbrati dobre prakse in študentsko dimenzijo. ...in na drugi strani so imeli partnerji, ki predstavljajo sfero MSP, nalogo da opravijo: Pregled obstoječih modelov in dokumentov o sodelovanju MSP in VŠU Identificirajo načine, na katere bi MSP (lahko) začeli sodelovanje z VŠU Pregledati dobre prakse iz industrijskih poročil in drugih oblik poslovnih objav To transnacionalno in meddimenzionalno analizo dopolnjuje 5 dodatnih virov: Niz izbirnih meril za lažje upravljanje in sodelovanje z deležniki Protokol sodelovanja, ki natančneje določi obseg sodelovanja Kodeks ravnanja o tem, kako skozi čas izvajati in razvijati plodna sodelovanja Predlog memoranduma o soglasju (MoU) Dobre prakse in priporočene metode dela Vsi viri in rezultati, ki so jih pripravili in zbrali partnerji, bodo na voljo brezplačno in v obliki odprtega dostopa prek uradne platforme virov odprtega izobraževanja projekta v razdelku Model. Če želite izvedeti več o projektu, pa pojdite na: www.just-training.eu 

Več podrobnosti

KONZORCIJ

Partnerji