EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Image

Tlačová správa

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Slovak Business Agency sú partnermi medzinárodného projektu JUST (Joint University and Small and Medium Sized Enterprises (SME) Training – Spoločný tréning univerzít a malých a stredných podnikov (MSP), ktorý je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Cieľom projektu je preklenúť priepasť medzi svetom vzdelávania a praxe spojením univerzít, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a  MSP vytvorením spoločných, relevantných a aktuálnych študijných programov s využitím mikrocertifikátov. Projekt začal 1.1. 2022 a potrvá do 30.6.2024. Na spoločnom stretnutí projektových partnerov, ktoré sa konalo dňa 8.9. 2022 v Bruseli, partneri diskutovali o projektových  riešeniach, a to najmä o návrhu modelov a nástrojov spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami a malými a strednými podnikmi. Dynamika spolupráce medzi univerzitami a súkromným sektorom (najmä malými  a strednými podnikmi ) je podľa hodnotenia Európskej únie (Európska komisia, Stav spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v EÚ, 2018) stále veľmi slabá a roztrieštená. Tento stav negatívne ovplyvňuje aj aktuálnosť študijných programov a odborov pre trh práce a rovnaké možnosti  čerstvých absolventov zamestnať sa. K prekonaniu bariér tejto paradigmy by mal prispieť aj projekt JUST (Joint University and Small and Medium Sized Enterprises (SME) Training – Spoločný tréning inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a malých a stredných podnikov (MSP), ktorý Európska komisia podporila spolufinancovaním. Do projektu je celkovo zapojených deväť organizácií z piatich európskych krajín a to Belgicko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Slovensko v projekte reprezentuje Slovak Business Agency (SBA) a Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu V nasledujúcich dvoch rokoch budú partneri spolupracovať na vývoji inovatívnych nástrojov na sprostredkovanie udržateľnej a plodnej spolupráce medzi vysokými školami a malými a strednými podnikmi, ako aj na ďalšom spoločnom rozvoji a poskytovaní študijných plánov adekvátnych  potrebám súčasného  trhu práce, rozvoji spoločných metód vzdelávania, ktorých základom je prístup známy ako “vzdelávanie priamo na pracovisku“ (Work-Based Learning), zintenzívnením spolupráce v oblasti kariérneho poradenstva alebo  pracovných stáží (Placement) a pod. Vývoj týchto nástrojov začína analýzou a hodnotením kritických faktorov úspechu, príkladov dobrej praxe, ako aj prípadových štúdií čo je východiskom tvorby  udržateľných modelov spolupráce, ktoré majú podporiť prepojenie teórie  s praxou. Analýza potrieb je pod vedením slovinského partnera Fakulteta za medije a za podpory belgického partnera Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires prvým obsahovým výsledkom projektu JUST, v ktorom partneri podrobne analyzovali východiská a predpoklady modelu spolupráce medzi univerzitami a MSP. V tomto procese vysokoškolské inštitúcie analyzovali najmä ich mechanizmy spolupráce s MSP, dokumenty, ktoré v tomto procese využívajú a zhrnuli príklady dobrej praxe. Partneri, ktorí zastupujú MSP zasa skúmali existujúce modely a dokumenty spolupráce MSP a vysokých škôl, identifikovali spôsoby iniciovania spolupráce s vysokoškolskými inštitúciami, ako aj príklady dobrej praxe. Všetky zdroje a výstupy vypracované partnermi budú dostupné bezplatne, to prostredníctvom oficiálnej platformy Open Education Resource Platform projektu v sekcii Model. Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, neváhajte a navštívte stránku: http://www.just-training.eu/“

Čitaj viac

Image

Spoločný tréning univerzít a malých a stredných podnikov. Platforma JUST je spustená.

Platforma projektu JUST, ktorá ponúka informácie o cieľoch, aktivitách a výsledkoch projektu, je už online: https://just-training.eu/! Na platforme postupne nájdete všetky výstupy a výsledky projektu. Cieľom projektu JUST (Joint University/SME Training) je preklenúť priepasť medzi svetom vzdelávania a svetom práce tým, že spojí univerzity (VŠ) a malé a stredné podniky (MSP) s cieľom vytvoriť koherentné, relevantné a aktuálne učebné osnovy. Túto užívateľsky prívetivú platformu vyvinul španielsky partner konzorcia, spoločnosť IWS (Internet Web Solutions), a počas realizácie projektu ju bude partnerstvo ako celok neustále aktualizovať. Platforma je k dispozícii v piatich jazykoch (angličtina, španielčina, slovenčina, taliančina a slovinčina) a pozostáva z nasledujúcich častí optimalizovaných pre rôzne zariadenia a prehliadače: DOMOV: táto časť predstavuje používateľom: Víziu projektu Implementačný balík Model JUST Moduly, ktoré projekt prinesie PROJEKT: záložka slúžiaca ako projektový manifest, ktorý obsahuje informácie o pozadí, poslaní a spôsobe, akým JUST vytvorí inovatívne operačné nástroje, ktoré umožnia VŠ sprostredkovať spoluprácu s MSP PARTNERI: miesto, vďaka ktorému spoznáte partnerov zapojených do projektu IMPLEMENTAČNÝ BALÍK: v tejto časti sa budú nachádzať dva dôležité dokumenty pre projekt: IMPLEMENTAČNÝ BALÍK: operačné usmernenie pre ostatných prevádzkovateľov ekosystému vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí sa zaoberajú vysokoškolským vzdelávaním, uplatniteľnosťou sa na pracovnom trhu a ľudskými zdrojmi ZELENÁ KNIHA O SPOLUPRÁCI VŠ a MSP: archív získaných skúseností s cieľom konsolidovať bohaté poznatky týkajúce sa dynamiky spolupráce medzi MSP a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s cieľom posilniť uplatnenie sa študentov na pracovnom trhu TRÉNING: dôležitá sekcia, v ktorej nájdete vzdelávacie materiály prispôsobené najžiadanejším zručnostiam, ktoré zamestnávatelia vyžadujú od absolventov. Tento materiál bude rozdelený na štyri skupiny zručností (v bezplatnom, viacjazyčnom režime): Etika v podnikaní Digitálne zručnosti Mäkké zručnosti (Soft Skills) Inteligentné pracovné nástroje (Smart Working tools) MODEL: tu nájdete Model JUST (s nástrojmi a vzorovými dokumentmi), ktorý umožní vysokoškolským inštitúciám zapojiť MSP štruktúrovanejším a účelnejším spôsobom ASOCIOVANÍ PARTNERI: priestor vytvorený na prezentáciu asociovaných partnerov projektu, ktorých sa snažíme zapojiť čo najviac s cieľom získať spätnú väzbu a šíriť informácie o projekte JUST medzi používateľmi, cieľovými skupinami, širokou verejnosťou a konečnými príjemcami NOVINKY: miesto kde môžete sledovať všetky novinky a aktuálne dianie v rámci projektu JUST IWS bude technologickým partnerom, ktorý bude zodpovedný za vytvorenie platformy, jej údržbu, prispôsobenie a fungovanie a bude sa podieľať aj na realizácii všetkých krokov a fáz projektu. Projekt JUST realizuje 9 partnerov z piatich krajín, t. j. Talianska, Španielska, Belgicka, Slovenska a Slovinska a je spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus

Čitaj viac

CONSORTIUM

Partneri