EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Image

Preklenutie priepasti medzi vzdelávaním a zamestnaním: Projekt JUST dosiahol míľnik vo vývoji vzdelávacích programov

JUST, skratka pre projekt spolufinancovaný Európskou úniou s anglickým názvom "Joint University and Small and Medium-Sized Enterprises (SME) a v slovenskom preklade „Spoločné vzdelávanie univerzít a malých a stredných podnikov (MSP)", vznikol na základe zistenia, že spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, najmä MSP, je nedostatočná, čo zhoršuje vyhliadky študentov z hľadiska vzdelávania a pracovných príležitostí. A tu prichádza projekt JUST, ktorého cieľom je preklenúť priepasť medzi svetom vzdelávania a svetom práce tým, že spája univerzity a malé a stredné podniky, aby vytvorili ucelené, relevantné a aktuálne študijné programy využívajúce mikrokvalifikáciu a mikrocertifikáty. Cieľovou skupinou projektu sú: univerzity akademickí pracovníci študenti (nad 18 rokov, s rovnakým rodovým pomerom), ktorí sa blížia k prechodu zo sveta vzdelávania do sveta práce MSP z rôznych sektorov Výsledky projektu č. 3 s názvom Vývoj, testovanie a overenie tréningov pre 300 vysokoškolských študentov: Viacjazyčné študijné programy s otvoreným prístupom V súčasnej fáze projektu partneri vypracovali inovatívny vzdelávací program, ktorý je k dispozícii vo viacerých jazykoch (angličtina - EN, španielčina - ES, taliančina - IT, slovinčina - SI, slovenčina - SK) a ponúka sa v otvorenom formáte (OER) na projektovej platforme dostupnej bezplatne. Tento vzdelávací program zahŕňa rôznorodé kurzy, z ktorých každý je navrhnutý tak, aby študentom poskytol základné a inovatívne pracovné zručnosti. Tu je stručný prehľad kurzov s názvami a stručným opisom: Charakteristika inteligentnej práce, nástroje a osvedčené postupy: Definovanie inteligentnej práce (ďalej ako SW alebo Smart working) a jej odlíšenie od iných typov práce a oboznámenie sa so zásadami a osvedčenými postupmi SW. Účastník kurzu bude schopný zvládnuť nastavenie miesta SW a vybrať si správne nástroje a technológie. Oboznámi sa s významom a špecifikami SW vo vzťahu k pohode a vyváženej práci. Bezpečná interakcia s digitálnym svetom: Vysvetlenie dôležitosti zachovania osvedčených postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zdôraznenie dôležitosti ochrany osobných informácií a poskytnutie všeobecnej predstavy o najdostupnejších a najúčinnejších nástrojoch kybernetickej bezpečnosti. Kľúčové kompetencie 21. storočia na pracovisku: Predstavenie mäkkých zručností (soft skills), ktoré sú dôležité na pracovisku v 21. storočí, vysvetlenie, ako ich potenciálne zlepšiť a preniesť do práce i života. Riadenie času, úloh a spolupráce: Zdôrazniť dôležitosť osobnej organizácie, vysvetliť, čo je to matica naliehavosti a ako ju používať, a naučiť, ako sa vyhnúť odkladaniu práce (tzv. prokrastinácii). Inteligentné, efektívne a účinné manažovanie  pracovného zaťaženia: Pomáhať študentom lepšie plánovať a strategicky plánovať ich pracovné zaťaženie prostredníctvom stanovenia priorít úloh a záväzkov, naučiť ich, ako pracovať pod tlakom a ako zostať čo najproduktívnejší. Zručnosti spolupráce a komunikácie: Vysvetliť študentom, ako budovať vzťahy s ostatnými členmi tímu, naučiť ich vytvárať dobrú dynamiku komunikácie s ostatnými a zlepšiť ich schopnosť porozumieť ľuďom a situáciám v kontexte organizácií. Obchodná etika: Predstavenie koncepcie obchodnej etiky a jej úlohy pri vytváraní jednotného imidžu spoločnosti, posilňovaní vzájomného rešpektu členov tímu a zlepšovaní komunikácie na pracovisku. Modul vysvetlí, prečo je potrebné, aby ju všetci chápali a oceňovali, aby organizácia bola schopná podnikať za každých okolností. Netradičný sprievodca kancelárskym životom: Predstavenie koncepcie organizačnej hierarchie a jej najtypickejších rámcov (vrátane ich výhod a nevýhod), vysvetlenie pyramídového princípu komunikácie, ktorý umožňuje účinnejšiu a efektívnejšiu obchodnú komunikáciu, a vysvetlenie, ako lepšie štruktúrovať obsah správy pri zdieľaní znalostí a informácií. Každé z 8 vzdelávacích (tréningových) kurzov pozostáva z 1 modulu vo formáte .pptx a 1 príručky vo formáte .docx, ktoré sú obohatené o slovník pojmov a záverečný test na sebahodnotenie. Ak chcete získať prístup k obsahu kurzu, navštívte priamy odkaz: www.just-training.eu/training. V súčasnosti prebieha testovanie a overovanie týchto kurzov vysokoškolskými študentmi, ktorí poskytujú neoceniteľnú spätnú väzbu k obsahu a štruktúre, aby sa zabezpečilo, že budú spĺňať potreby akademickej obce aj trhu práce. Nadnárodné stretnutie partnerov Malage Nedávne nadnárodné stretnutie partnerov projektu v meste Malaga (Španielsko) zohralo dôležitú úlohu pri hodnotení a presadzovaní projektu JUST. Stretnutie sa zameralo na tieto hlavné body: Čerpanie cenných poznatkov a ponaučení z projektových výstupov č. 2 s názvom Vytvorenie modelu a nástrojov spolupráce medzi univerzitami a MSP a projektového výstupu č. 3 s názvom Vývoj, testovanie a overenie vzdelávacích materiálov. Vyhodnotenie úspešnej implementácie procesu testovania a overovania, ktoré prinieslo prvé výsledky. Spätná väzba, ktorú sme doteraz dostali, zdôrazňuje: nadšené reakcie zo strany študentov, významný pozitívny vplyv na ich odbornú prípravu a konkurencieschopnosť na trhu práce a vo svete práce, potvrdenie užitočnosti riešených oblastí odbornej prípravy a kvality materiálu. Ďalšie kroky v implementácii projektu. Pohľad do budúcnosti V projekte sa teraz pozornosť sústreďuje na výsledok projektu č. 4 s názvom Implementačný balík, v rámci ktorého sa úsilie zameria na vypracovanie usmernení na využívanie výsledkov projektu (príručka pre používateľov výsledkov projektu)  a odporúčaní pre implementáciu politiky na podporu podobných iniciatív a spolupráce medzi univerzitami a MSP (dokument poznatkov získaných počas implementácie projektu). Projekt spolufinancovaný Európskou úniou, programom Erasmus+     JUST je projekt spolufinancovaný Európskou úniou z programu Erasmus+. Partnerstvo tvorí 9 partnerov z 5 rôznych krajín (Belgicko, Španielsko, Taliansko, Slovinsko, Slovensko) so zastúpením univerzitného sektora (4 partneri) a podnikateľského sektora (2 partneri). Okrem toho sú aktívne zapojené 2 agentúry na podporu podnikania a 1 organizácia zo sektora služieb. Pre viac informácií o projekte JUST kontaktujte, prosím:  just.training.eu@gmail.com Webová stránka projektu: www.just-training.eu YouTube kanál: www.youtube.com/JUSTchannel

Čitaj viac

Image

Tlačová správa

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Slovak Business Agency sú partnermi medzinárodného projektu JUST (Joint University and Small and Medium Sized Enterprises (SME) Training – Spoločný tréning univerzít a malých a stredných podnikov (MSP), ktorý je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Cieľom projektu je preklenúť priepasť medzi svetom vzdelávania a praxe spojením univerzít, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a  MSP vytvorením spoločných, relevantných a aktuálnych študijných programov s využitím mikrocertifikátov. Projekt začal 1.1. 2022 a potrvá do 30.6.2024. Na spoločnom stretnutí projektových partnerov, ktoré sa konalo dňa 8.9. 2022 v Bruseli, partneri diskutovali o projektových  riešeniach, a to najmä o návrhu modelov a nástrojov spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami a malými a strednými podnikmi. Dynamika spolupráce medzi univerzitami a súkromným sektorom (najmä malými  a strednými podnikmi ) je podľa hodnotenia Európskej únie (Európska komisia, Stav spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v EÚ, 2018) stále veľmi slabá a roztrieštená. Tento stav negatívne ovplyvňuje aj aktuálnosť študijných programov a odborov pre trh práce a rovnaké možnosti  čerstvých absolventov zamestnať sa. K prekonaniu bariér tejto paradigmy by mal prispieť aj projekt JUST (Joint University and Small and Medium Sized Enterprises (SME) Training – Spoločný tréning inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a malých a stredných podnikov (MSP), ktorý Európska komisia podporila spolufinancovaním. Do projektu je celkovo zapojených deväť organizácií z piatich európskych krajín a to Belgicko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Slovensko v projekte reprezentuje Slovak Business Agency (SBA) a Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu V nasledujúcich dvoch rokoch budú partneri spolupracovať na vývoji inovatívnych nástrojov na sprostredkovanie udržateľnej a plodnej spolupráce medzi vysokými školami a malými a strednými podnikmi, ako aj na ďalšom spoločnom rozvoji a poskytovaní študijných plánov adekvátnych  potrebám súčasného  trhu práce, rozvoji spoločných metód vzdelávania, ktorých základom je prístup známy ako “vzdelávanie priamo na pracovisku“ (Work-Based Learning), zintenzívnením spolupráce v oblasti kariérneho poradenstva alebo  pracovných stáží (Placement) a pod. Vývoj týchto nástrojov začína analýzou a hodnotením kritických faktorov úspechu, príkladov dobrej praxe, ako aj prípadových štúdií čo je východiskom tvorby  udržateľných modelov spolupráce, ktoré majú podporiť prepojenie teórie  s praxou. Analýza potrieb je pod vedením slovinského partnera Fakulteta za medije a za podpory belgického partnera Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires prvým obsahovým výsledkom projektu JUST, v ktorom partneri podrobne analyzovali východiská a predpoklady modelu spolupráce medzi univerzitami a MSP. V tomto procese vysokoškolské inštitúcie analyzovali najmä ich mechanizmy spolupráce s MSP, dokumenty, ktoré v tomto procese využívajú a zhrnuli príklady dobrej praxe. Partneri, ktorí zastupujú MSP zasa skúmali existujúce modely a dokumenty spolupráce MSP a vysokých škôl, identifikovali spôsoby iniciovania spolupráce s vysokoškolskými inštitúciami, ako aj príklady dobrej praxe. Všetky zdroje a výstupy vypracované partnermi budú dostupné bezplatne, to prostredníctvom oficiálnej platformy Open Education Resource Platform projektu v sekcii Model. Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, neváhajte a navštívte stránku: http://www.just-training.eu/“

Čitaj viac

Image

Spoločný tréning univerzít a malých a stredných podnikov. Platforma JUST je spustená.

Platforma projektu JUST, ktorá ponúka informácie o cieľoch, aktivitách a výsledkoch projektu, je už online: https://just-training.eu/! Na platforme postupne nájdete všetky výstupy a výsledky projektu. Cieľom projektu JUST (Joint University/SME Training) je preklenúť priepasť medzi svetom vzdelávania a svetom práce tým, že spojí univerzity (VŠ) a malé a stredné podniky (MSP) s cieľom vytvoriť koherentné, relevantné a aktuálne učebné osnovy. Túto užívateľsky prívetivú platformu vyvinul španielsky partner konzorcia, spoločnosť IWS (Internet Web Solutions), a počas realizácie projektu ju bude partnerstvo ako celok neustále aktualizovať. Platforma je k dispozícii v piatich jazykoch (angličtina, španielčina, slovenčina, taliančina a slovinčina) a pozostáva z nasledujúcich častí optimalizovaných pre rôzne zariadenia a prehliadače: DOMOV: táto časť predstavuje používateľom: Víziu projektu Implementačný balík Model JUST Moduly, ktoré projekt prinesie PROJEKT: záložka slúžiaca ako projektový manifest, ktorý obsahuje informácie o pozadí, poslaní a spôsobe, akým JUST vytvorí inovatívne operačné nástroje, ktoré umožnia VŠ sprostredkovať spoluprácu s MSP PARTNERI: miesto, vďaka ktorému spoznáte partnerov zapojených do projektu IMPLEMENTAČNÝ BALÍK: v tejto časti sa budú nachádzať dva dôležité dokumenty pre projekt: IMPLEMENTAČNÝ BALÍK: operačné usmernenie pre ostatných prevádzkovateľov ekosystému vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí sa zaoberajú vysokoškolským vzdelávaním, uplatniteľnosťou sa na pracovnom trhu a ľudskými zdrojmi ZELENÁ KNIHA O SPOLUPRÁCI VŠ a MSP: archív získaných skúseností s cieľom konsolidovať bohaté poznatky týkajúce sa dynamiky spolupráce medzi MSP a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s cieľom posilniť uplatnenie sa študentov na pracovnom trhu TRÉNING: dôležitá sekcia, v ktorej nájdete vzdelávacie materiály prispôsobené najžiadanejším zručnostiam, ktoré zamestnávatelia vyžadujú od absolventov. Tento materiál bude rozdelený na štyri skupiny zručností (v bezplatnom, viacjazyčnom režime): Etika v podnikaní Digitálne zručnosti Mäkké zručnosti (Soft Skills) Inteligentné pracovné nástroje (Smart Working tools) MODEL: tu nájdete Model JUST (s nástrojmi a vzorovými dokumentmi), ktorý umožní vysokoškolským inštitúciám zapojiť MSP štruktúrovanejším a účelnejším spôsobom ASOCIOVANÍ PARTNERI: priestor vytvorený na prezentáciu asociovaných partnerov projektu, ktorých sa snažíme zapojiť čo najviac s cieľom získať spätnú väzbu a šíriť informácie o projekte JUST medzi používateľmi, cieľovými skupinami, širokou verejnosťou a konečnými príjemcami NOVINKY: miesto kde môžete sledovať všetky novinky a aktuálne dianie v rámci projektu JUST IWS bude technologickým partnerom, ktorý bude zodpovedný za vytvorenie platformy, jej údržbu, prispôsobenie a fungovanie a bude sa podieľať aj na realizácii všetkých krokov a fáz projektu. Projekt JUST realizuje 9 partnerov z piatich krajín, t. j. Talianska, Španielska, Belgicka, Slovenska a Slovinska a je spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus

Čitaj viac

CONSORTIUM

Partneri