EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Implementačný balík

Just Implementation Suite je koncipovaný ako komplexný súbor usmernení na mainstreaming a uľahčenie replikovateľnosti JUST nad rámec formálneho časového plánu projektu a samotného partnerstva.

Vyššie uvedený súbor pokynov je usporiadaný do dvoch rôznych dokumentov, ktoré vypracujú partneri:

• IMPLEMENTAČNÁ SUITA: na podporu využívania výsledkov a výstupov projektu JUST nad rámec partnerstva a rozsahu projektu a po skončení spolufinancovania z Erasmus+. IMPLEMENTAČNÁ SUITA je prevádzková príručka pre ostatných prevádzkovateľov vzdelávacieho a školiaceho ekosystému zaoberajúceho sa VŠ, zamestnateľnosťou a HR. IMPLEMENTAČNÁ SUITA obsahuje nástroje na poskytovanie školení a predstavuje súbor pokynov pre iné univerzity a MSP na prispôsobenie a prijatie nástrojov JUST na zlepšenie spolupráce, rozvoj učebných osnov, spoločné vyučovanie atď.
• ZELENÁ KNIHA O SPOLUPRÁCI VŠ/MSP: tento dokument zhromažďuje poznatky získané počas implementácie a konsoliduje množstvo poznatkov týkajúcich sa dynamiky spolupráce medzi MSP a VŠ s cieľom posilniť zamestnateľnosť študentov a ich konkurencieschopnosť na trhu práce.

CONSORTIUM

Partneri