EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Preklenutie priepasti medzi vzdelávaním a zamestnaním: Projekt JUST dosiahol míľnik vo vývoji vzdelávacích programov

JUST, skratka pre projekt spolufinancovaný Európskou úniou s anglickým názvom "Joint University and Small and Medium-Sized Enterprises (SME) a v slovenskom preklade „Spoločné vzdelávanie univerzít a malých a stredných podnikov (MSP)", vznikol na základe zistenia, že spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, najmä MSP, je nedostatočná, čo zhoršuje vyhliadky študentov z hľadiska vzdelávania a pracovných príležitostí.

A tu prichádza projekt JUST, ktorého cieľom je preklenúť priepasť medzi svetom vzdelávania a svetom práce tým, že spája univerzity a malé a stredné podniky, aby vytvorili ucelené, relevantné a aktuálne študijné programy využívajúce mikrokvalifikáciu a mikrocertifikáty.

Cieľovou skupinou projektu sú:

 • univerzity
 • akademickí pracovníci
 • študenti (nad 18 rokov, s rovnakým rodovým pomerom), ktorí sa blížia k prechodu zo sveta vzdelávania do sveta práce
 • MSP z rôznych sektorov

Výsledky projektu č. 3 s názvom Vývoj, testovanie a overenie tréningov pre 300 vysokoškolských študentov: Viacjazyčné študijné programy s otvoreným prístupom

V súčasnej fáze projektu partneri vypracovali inovatívny vzdelávací program, ktorý je k dispozícii vo viacerých jazykoch (angličtina - EN, španielčina - ES, taliančina - IT, slovinčina - SI, slovenčina - SK) a ponúka sa v otvorenom formáte (OER) na projektovej platforme dostupnej bezplatne. Tento vzdelávací program zahŕňa rôznorodé kurzy, z ktorých každý je navrhnutý tak, aby študentom poskytol základné a inovatívne pracovné zručnosti. Tu je stručný prehľad kurzov s názvami a stručným opisom:

 • Charakteristika inteligentnej práce, nástroje a osvedčené postupy: Definovanie inteligentnej práce (ďalej ako SW alebo Smart working) a jej odlíšenie od iných typov práce a oboznámenie sa so zásadami a osvedčenými postupmi SW. Účastník kurzu bude schopný zvládnuť nastavenie miesta SW a vybrať si správne nástroje a technológie. Oboznámi sa s významom a špecifikami SW vo vzťahu k pohode a vyváženej práci.
 • Bezpečná interakcia s digitálnym svetom: Vysvetlenie dôležitosti zachovania osvedčených postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zdôraznenie dôležitosti ochrany osobných informácií a poskytnutie všeobecnej predstavy o najdostupnejších a najúčinnejších nástrojoch kybernetickej bezpečnosti.
 • Kľúčové kompetencie 21. storočia na pracovisku: Predstavenie mäkkých zručností (soft skills), ktoré sú dôležité na pracovisku v 21. storočí, vysvetlenie, ako ich potenciálne zlepšiť a preniesť do práce i života.
 • Riadenie času, úloh a spolupráce: Zdôrazniť dôležitosť osobnej organizácie, vysvetliť, čo je to matica naliehavosti a ako ju používať, a naučiť, ako sa vyhnúť odkladaniu práce (tzv. prokrastinácii).
 • Inteligentné, efektívne a účinné manažovanie  pracovného zaťaženia: Pomáhať študentom lepšie plánovať a strategicky plánovať ich pracovné zaťaženie prostredníctvom stanovenia priorít úloh a záväzkov, naučiť ich, ako pracovať pod tlakom a ako zostať čo najproduktívnejší.
 • Zručnosti spolupráce a komunikácie: Vysvetliť študentom, ako budovať vzťahy s ostatnými členmi tímu, naučiť ich vytvárať dobrú dynamiku komunikácie s ostatnými a zlepšiť ich schopnosť porozumieť ľuďom a situáciám v kontexte organizácií.
 • Obchodná etika: Predstavenie koncepcie obchodnej etiky a jej úlohy pri vytváraní jednotného imidžu spoločnosti, posilňovaní vzájomného rešpektu členov tímu a zlepšovaní komunikácie na pracovisku. Modul vysvetlí, prečo je potrebné, aby ju všetci chápali a oceňovali, aby organizácia bola schopná podnikať za každých okolností.
 • Netradičný sprievodca kancelárskym životom: Predstavenie koncepcie organizačnej hierarchie a jej najtypickejších rámcov (vrátane ich výhod a nevýhod), vysvetlenie pyramídového princípu komunikácie, ktorý umožňuje účinnejšiu a efektívnejšiu obchodnú komunikáciu, a vysvetlenie, ako lepšie štruktúrovať obsah správy pri zdieľaní znalostí a informácií.

Každé z 8 vzdelávacích (tréningových) kurzov pozostáva z 1 modulu vo formáte .pptx a 1 príručky vo formáte .docx, ktoré sú obohatené o slovník pojmov a záverečný test na sebahodnotenie. Ak chcete získať prístup k obsahu kurzu, navštívte priamy odkaz: www.just-training.eu/training.

V súčasnosti prebieha testovanie a overovanie týchto kurzov vysokoškolskými študentmi, ktorí poskytujú neoceniteľnú spätnú väzbu k obsahu a štruktúre, aby sa zabezpečilo, že budú spĺňať potreby akademickej obce aj trhu práce.

Nadnárodné stretnutie partnerov Malage

Nedávne nadnárodné stretnutie partnerov projektu v meste Malaga (Španielsko) zohralo dôležitú úlohu pri hodnotení a presadzovaní projektu JUST. Stretnutie sa zameralo na tieto hlavné body:

 • Čerpanie cenných poznatkov a ponaučení z projektových výstupov č. 2 s názvom Vytvorenie modelu a nástrojov spolupráce medzi univerzitami a MSP a projektového výstupu č. 3 s názvom Vývoj, testovanie a overenie vzdelávacích materiálov.
 • Vyhodnotenie úspešnej implementácie procesu testovania a overovania, ktoré prinieslo prvé výsledky. Spätná väzba, ktorú sme doteraz dostali, zdôrazňuje:
  • nadšené reakcie zo strany študentov,
  • významný pozitívny vplyv na ich odbornú prípravu a konkurencieschopnosť na trhu práce a vo svete práce,
  • potvrdenie užitočnosti riešených oblastí odbornej prípravy a kvality materiálu.
 • Ďalšie kroky v implementácii projektu.

Pohľad do budúcnosti

V projekte sa teraz pozornosť sústreďuje na výsledok projektu č. 4 s názvom Implementačný balík, v rámci ktorého sa úsilie zameria na vypracovanie usmernení na využívanie výsledkov projektu (príručka pre používateľov výsledkov projektu)  a odporúčaní pre implementáciu politiky na podporu podobných iniciatív a spolupráce medzi univerzitami a MSP (dokument poznatkov získaných počas implementácie projektu).

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou, programom Erasmus+    

JUST je projekt spolufinancovaný Európskou úniou z programu Erasmus+. Partnerstvo tvorí 9 partnerov z 5 rôznych krajín (Belgicko, Španielsko, Taliansko, Slovinsko, Slovensko) so zastúpením univerzitného sektora (4 partneri) a podnikateľského sektora (2 partneri). Okrem toho sú aktívne zapojené 2 agentúry na podporu podnikania a 1 organizácia zo sektora služieb.

Pre viac informácií o projekte JUST kontaktujte, prosím:  just.training.eu@gmail.com

Webová stránka projektu: www.just-training.eu

YouTube kanál: www.youtube.com/JUSTchannel

CONSORTIUM

Partneri