EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Projekt

Spolupráca medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi sa vždy považuje za nástroj na realizáciu „vedomostného trojuholníka“, ktorý podporuje inovácie, premosťuje nesúlad medzi ponukou zručností a dopytom po zručnostiach a skracuje prechod medzi svetom vzdelávania a svetom zamestnania.
Spolupráca medzi univerzitami a priemyslom sa často analyzuje z pohľadu veľkých univerzít a korporácií. Málokedy analýza alebo model spolupráce medzi univerzitami a priemyslom zahŕňa „mikro“ úroveň, nech sú to menšie univerzity a menšie spoločnosti
JUST (Joint University/SME Training) sa zameriava na preklenutie priepasti medzi svetom vzdelávania a svetom práce spojením univerzít a inštitúcií vyššieho vzdelávania (HEI) a mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) s cieľom rozvíjať koherentné, relevantné a aktuálne učebné osnovy s použitím mikropoverení.
Na prekonanie nedostatku funkčných mechanizmov na uľahčenie interakcie medzi VŠ a MSP pre spoločné vyučovanie (vývoj a poskytovanie školení), vzdelávanie opierajúce sa o praktickú činnosť/učenie sa prácou/učenie sa na pracovisku (WBL), JUST vyvinie inovatívne prevádzkové nástroje na vybavenie VŠ na sprostredkovanie spolupráce s MSP; nástroje tiež umožnia MSP pochopiť hodnotu spolupráce s VŠ pre rozvoj zručností a kompetencií budúcej pracovnej sily

CONSORTIUM

Partneri